Modessan By Guler品牌火热招商服装商机中国服装网-jinshen

Modessan By Guler品牌火热招商

   Güler Deri bünyesinde 1987 y?l?nda imalata ba?lay?p bu güne kadar kalitenin sonu olmad???na inanarak kendimize ?artland???m?z tasar?m? ?n planda tutup detayl? ?izgiler haz?rl?yoruz. Avrupa’n?n klasik ?izgisi, Rusya’n?n renkli ve detayl? stilinin ?n planda tutuldu?u koleksiyonlar sunmaktay?z.. Avrupa ve Rusya pazar?ndaki yerimizi daim k?lmak i?in yeni tasar?mlar ile mü?terilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Yunanistan ve Azerbaycan’da ?al??malar?m?z? sürdürmekteyiz.

相关的主题文章: